Sklep internetowy Elektrozakupy.com.pl

LEMAR Electric Sp. z o.o.
ul. Katowicka 104
41-400 Mysłowice

Email:
elektromarket@lemarelectric.pl

Telefon:
32 506 52 90 wew. 130/131

Godziny pracy:
pn-pt od 7:00 do 19:00

sb od 8:00 do 15:00

 

LEMAR Electric Sp. z o.o.
ul. Handlowa 9
41-250 Czeladź

Email:
elektromarket@lemarelectric.pl

Telefon:
+48 32 760 99 33

Godziny pracy:
pn-pt od 7:30 do 15:30

NIP: 222-089-21-60

KRS: 0000403385

Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 3.235.000,00 zł

Gwarancja i serwis

Strony zgodnie postanawiają, iż w związku z udzieloną przez Sprzedawcę gwarancją, wyłączają prawo skorzystania przez Kupującego z uprawnień z tytułu rękojmi. Wyłączenie rękojmi nie ma zastosowania w przypadku gdy stroną umowy jest Konsument. W takim przypadku postanowienia mają zastosowanie tylko wówczas, gdy nie narusza to praw konsumentów określonych we właściwych przepisach prawa, w tym szczególności w kodeksie cywilnym oraz ustawie z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeks Cywilny [Dz. Ust.z2002 r., Nr 141, poz. 1176].

Klient otrzymuje od Sprzedawcy gwarancje producenta.W okresie gwarancji producent zapewnia sprawność techniczną towaru i uzyskanie parametrów technologicznych określonych w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik do towaru.Gwarancja nie obejmuje usterek, wad i uszkodzeń towaru będących następstwem nieprawidłowej eksploatacji, montażu, normalnego zużycia towaru oraz ingerencji w towar przez nieautoryzowany zakład serwisowy.Sprzedawca zobowiązany jest do rozwiązania reklamacji na swój koszt wad fizycznych towaru lub dostarczenia towar wolny od wad, jeżeli wady te zostaną ujawnione w okresie gwarancji i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji jeżeli nie zawiadomi pisemnie Sprzedawcy o wadzie w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady, przy czym powiadomienie musi być dokonane listem poleconym, telefaksem lub poprzez email na formularzu reklamacyjnym dostępnym na stronie sklepu potwierdzonym dodatkowo telefonicznie przez Sprzedawcę.

Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji reklamacji w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania skutecznego powiadomienia od Kupującego. Termin usunięcia wady może zostać przedłużony do 21 dni roboczych w wyjątkowych okolicznościach nie pozwalających na rozwiązanie reklamacji. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w razie dokonania naprawy towaru przez osobę nieupoważnioną. Towary objęte gwarancją producenta są serwisowane przez autoryzowane serwisy na warunkach określonych przez producenta.

Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z gwarancji jest przedstawienie w  chwili  zwracania  się  o  usługę  gwarancyjną  łącznie:  poprawnie  wypełnioną  kartę  gwarancyjną,ważnego dowodu zakupu oraz wadliwego produktu w oryginalnym opakowaniu z takim wyposażeniem z jakim został zakupiony przez nabywcę.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl