Sklep internetowy Elektrozakupy.com.pl

LEMAR Electric Sp. z o.o.
ul. Katowicka 104
41-400 Mysłowice

Email:
elektromarket@lemarelectric.pl

Telefon:
32 506 52 90 wew. 130/131

Godziny pracy:
pn-pt od 7:00 do 19:00

sb od 8:00 do 15:00

 

LEMAR Electric Sp. z o.o.
ul. Handlowa 9
41-250 Czeladź

Email:
elektromarket@lemarelectric.pl

Telefon:
+48 32 760 99 33

Godziny pracy:
pn-pt od 7:30 do 15:30

NIP: 222-089-21-60

KRS: 0000403385

Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 3.235.000,00 zł

Regulamin sklepu

Regulamin obowiązujący w Sklepie Elektrozakupy.com.pl

I. Postanowienia Ogólne:

1. Sklep internetowy www.elektrozakupy.com.pl prowadzony jest przez LEMAR Electric sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Katowickiej 104, 41-400 Mysłowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000403385, o kapitale zakładowym w wysokości 3.235.000.00,00 zł, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 222-089-21-60, REGON: 242726666, zwana w dalszej części LEMAR Electric sp. z o.o. ,

2. Administratorem Danych Osobowych - zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jest LEMAR Electric sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Katowickiej 104, 41-400 Mysłowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000403385, o kapitale zakładowym w wysokości 3.240.000.00,00 zł, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 222-089-21-60, REGON: 242726666, email: sklep@lemarelectric.pl

3. Słownik używanych pojęć w Regulaminie sklepu.

a) Sprzedawca - LEMAR Electric sp. z o.o.

b) Klient – Osoba Fizyczna/Osoba prawna, Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.

c) Sklep Internetowy – aplikacja internetowa działającego pod domeną www.elektrozakupy.com.pl pozwalająca na sprzedaż towarów przez internet.

d) Pracownik - pracownik obsługujący sklep Sprzedawcy.

e) Dni robocze - dni poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951r. o dniach wolnych od pracy

f) Formularz rejestracyjny - formularz dostępny na stronie www.elektrozakupy.com.pl, umożliwiający utworzenie konta w Sklepie internetowym.

g) Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, który umożliwia złożenie zamówienia przez Klienta, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

h) Konto - usługa elektroniczna świadczona bezpłatnie poprzez stronę www.elektrozakupy.com.pl, w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną umożliwiająca składanie zamówień w Sklepie internetowym, przeglądanie historii zamówień.

i) Regulamin - regulamin sklepu internetowego, zwany dalej Regulaminem, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, związane z korzystaniem z Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

j) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumentów. Nierozłączną treścią Umowy Sprzedaży są Ogólne Warunki Zamówienia oraz Zamówienie.

k) Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

l) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

m) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

n) Produkt - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

o) Promocja -  rabat cenowy na wybrany produkt.

p) Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży (OZiWS) - zbiór ogólnych warunków stanowiących element każdej Umowy sprzedaży, dostępne na stronie Sklepu internetowego.

r) Koszyk - elektroniczny formularz w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru towarów w celu złożenia zamówienia.

s) Dokument potwierdzający zakup - Paragon fiskalny, Faktura VAT.

t) Czas realizacji -  (określony w dniach roboczych) Zamówień Klienta złożonych w Sklepie internetowym, czas ten może ulec zmianie po ustaleniach z Klientem.

u) Aktywacja konta - proces na stronie Sklepu internetowego, wymagający od Klienta potwierdzenia założenia konta, poprzez kliknięcie w odnośnik aktywacyjny który zostaje wysłany na adres email podany w Formularzu rejestracyjnym.

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną w Sklepie internetowym.

1) Konto - aby utworzyć konto, wymaga się od Klienta aby wypełnił Formularz Rejestracyjny, który składa się z następujących pól: Login, Hasło, Imię i nazwisko (w przypadku przedsiębiorców - nazwa firmy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej), adres zamieszkania (w przypadku przedsiębiorców - adres firmy), numer telefonu oraz adres email.  Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia utworzenie konta.

a) Login – adres poczty elektronicznej używany podczas tworzenia konta użytkownika oraz logowania się na stronie sklepu internetowego www.elektrozakupy.com.pl .

b) Hasło – zestaw znaków alfanumerycznych, będący sposobem autoryzacji na stronie sklepu www.elektrozakupy.com.pl . Hasło jest określane samodzielnie przez Klienta podczas tworzenia konta oraz może być w dowolnym momencie zmieniane.

2) Koszyk -aby utworzyć nowe zamówienie w Sklepie internetowym, wymaga się od Klienta dodania pożądanych produktów w pożądanej ilości poprzez wpisanie ilości w polu znajdującym się na stronie danego produktu oraz kliknięcie w przycisk dodaj do koszyka.

3) Formularz Zamówienia - po wybraniu towarów, należy wejść na stronę Koszyka, wybrać metodę dostawy i typ płatności a następnie kliknąć w przycisk Zamawiam. Złożenie zamówienia jest oświadczeniem woli Klienta, zmierzającym bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

4) Program mailingowy - aby dołączyć do Programu mailingowego, wymaga się od Klienta wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz podania prawidłowego adresu email, który należy do Klienta.

5) Usługa programu mailingowego świadczona jest nieodpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta przez czas nieokreślony. Klient posiada możliwość, wypisania się z Programu mailingowego bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownej wiadomości do Sprzedawcy, za pomocą wiadomości email wysłanej na adres: sklep@lemarelectric.pl lub też za pomocą pisma wysłanego na następujący adres: LEMAR Electric sp. z o.o. ,ul. Katowicka 104; 41-400 Mysłowice.

III. Warunki świadczenia umów o usługi drogą elektroniczną.

1) Zawieranie i wykonywanie:

a) Utworzenie konta, nie wiąże się z jednoczesnym zakupem w Sklepie internetowym przez klienta.

b) Utworzenie konta, związane jest z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz OZiWS.Brak akceptacji ze strony Klienta, jest jednoznaczne z brakiem możliwości założenia konta.

c) Klient,który zaakceptował (Regulamin, Politykę Prywatności oraz Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży) oraz wypełnił wszystkie pola tekstowe (Imię i nazwisko [w przypadku przedsiębiorców - Nazwa firmy oraz NIP], adres zamieszkania [w przypadku przedsiębiorców - Adres firmy], numer telefonu oraz adres email, oświadcza iż podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają w żaden sposób dóbr osób trzecich.

d) Klient akceptując (Regulamin, Politykę prywatności, Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży), zobowiązuje się przestrzegać wszelkich postanowień wynikających z tych dokumentów.

e) Aby w pełni korzystać z funkcjonalności konta, Klient musi dokończyć rejestrację, poprzez aktywację konta za pomocą kliknięcia w link aktywacyjny, który jest wysyłany na adres email podany przez Klienta.

f) Klient zobowiązuje się nie udostępniać konta osobom trzecim.

2) Rozwiązywanie i odstępowanie:

a) Zamknięcie konta Klienta ze Sklepu internetowego - Klient może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie Zamknięcia konta za pomocą poczty elektronicznej sklep@lemarelectric.pl lub drogą pisemną na adres: LEMAR Electric sp. z o.o. , ul. Katowicka 104, 41-400 Mysłowice

b) Zamknięcie konta Klienta, nie ma żadnego wpływu na terminowość realizacji zamówienia, szybkość rozpatrzenia reklamacji.

IV. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego.

1) Za pośrednictwem komputera (Komputer stacjonarny, Laptop, Notebook)

a) System operacyjny wyposażony w przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji co najmniej 7.0 lub wyższej, Firefox, Google Chrome lub Opera w możliwie jak najnowszych wersjach, wraz z włączoną obsługa plików Cookies.

b) Stały, stabilny dostęp do sieci Internet.

c) Konto poczty elektronicznej - wymagane do ukończenia rejestracji i korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego.

d) Komputer wyposażony w kartę graficzną obsługującą minimalną rozdzielczość 1024x768 pikseli.

e) Monitor wyposażony w obsługę minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

2) Za pośrednictwem urządzenia mobilnego (Telefon, Tablet)

V. Terminy, Sposoby realizacji dostawy oraz płatności za złożone zamówienie.

1) Czas realizacji zamówienia dla produktów dostępnych w magazynie wynosi z reguły od jednego do dwóch dni roboczych. 

2) Oferujemy następujące sposoby dostawy opisane szczegółowo na stronie: www.elektrozakupy.com.pl/pl/i/Realizacja-i-Dostawa/6

a) Przesyłka kurierska – za przedpłatą dokonaną poprzez usługę płatności elektronicznych świadczonych przez operatora płatności on-line Przelewy24 , firmę Dialcom24 sp. z o.o. PayPro S.A.

b) Odbiór osobisty w oddziale LEMAR Electric sp.z o.o. - za przedpłatą dokonaną poprzez usługę płatności elektronicznych świadczonych przez operatora płatności on-line Przelewy24 , firmę Dialcom24 sp. z o.o. PayPro S.A.

c) Odbiór osobisty w oddziale LEMAR Electric sp. z o.o.– poprzez płatność gotówkową.

3)Koszt przesyłki jest sprecyzowany w koszyku dla każdego zamówienia.

VI. Gwarancja i rękojmia zakupionych towarów.

1) Zasady gwarancji i rękojmi na zakupione produkty, zostały szczegółowo opisane na stronie: www.elektrozakupy.com.pl/pl/i/Gwarancja-i-serwis/12

VII. Reklamacje i zwroty zakupionych towarów.

1) Zasady reklamacji i zwrotów zakupionych produktów zostały szczegółowo opisane na stronie www.elektrozakupy.com.pl/pl/i/Reklamacje-i-zwroty/14

VIII. Polityka prywatności.

1) Polityka prywatności, która jest nierozłącznym załącznikiem do niniejszego Regulaminu została szczegółowo opisana na stronie www.elektrozakupy.com.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/3

IX. Klauzula praw autorskich.

1) Strona internetowa Sklepu internetowego jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa wyraźnie nie określone i nie przyznane Klientowi w niniejszym Regulaminie, są zastrzeżone na rzecz Sprzedawcy

2) Zabronione jest powielanie jakiejkolwiek treści znajdującej się na stronie Sklepu internetowego bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

X. Dane osobowe :

Zasady ochrony danych osobowych, sposób ich gromadzenia raz przechowywania zostały zamieszczone w Polityce Prywatności.

XI. Postanowienia końcowe.

1. Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie w niniejszym Regulaminie w formie wiadomości wysłanej na adres email Klienta. Klient będzie związany postanowieniami nowej wersji Regulaminu, o ile nie zostanie on wypowiedziany w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości od Sprzedawcy o zmianie w Regulaminie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez LEMAR Electric sp. z o.o. z Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.elektrozakupy.com.pl do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.

2. Aktualna wersja Regulaminu sklepu (wydanie trzecie) została sporządzona dn. 24.05.2018 r.

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl